STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Poslovno upravljanje

 • 3 godine
 • 6 semestara
 • 180 ECTS-a
 • Po završetku studija stječe se titula
  prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.)

Zašto studirati na PAR-u

STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ

 • Rad u malim grupama
 • Mentorski pristup i konzultativna nastava
 • Pristupačnost profesora i osoblja
 • Fleksibilnost za zaposlene i sportaše
 • Stjecanje radnog iskustva prije izlaska na tržište rada
 • Stjecanje vještina i znanja koja su tražena u realnom sektoru
 • Stjecanje stručnih znanja, socijalnih kompetencija i kompetencija vođenja
 • Osposobljavanje za samostalno obavljanje poslova u tvrtkama te preuzimanje odgovornih funkcija
 • Stručna praksa

Stručni prijediplomski studij Poslovno upravljanje stavlja naglasak na stjecanje ekonomskih i menadžerskih kompetencija kao i primjenu znanja iz poslovnog upravljanja u suvremenim tržišnim uvjetima.

Studenti razvijaju inicijativnost i poduzetnost pri razvoju novih poslovnih ideja implementirajući znanja iz financija, marketinga, komunikacija, računovodstva, logistike i primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovanju.

Prepoznavanjem i kreiranjem novih poslovnih izazova digitalne transformacije studenti usavršavaju znanja i vještine iz područja organizacije i upravljanja poslovnim procesima te liderstva.

 • osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj u trajanju od najmanje četiri godine s položenom državnom maturom;
 • pristupnici koji su srednju školu završili prije 2010. godine i nisu polagali državnu maturu
 • pristupnici koji su završili srednju školu u inozemstvu
 • pristupnici koji su završili odgovarajući stručni kratki studij u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske
 • prijelaznici s drugog visokog učilišta.
Dokumentacija potrebna za upis:
 1. Preslika obje strane osobne iskaznice s jasno vidljivom fotografijom studenta
 2. Svjedodžbe srednjoškolskog obrazovanja ili diploma fakulteta/visoke škole (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 3. Potvrda o položenoj državnoj maturi (za kandidate koji su završili srednju školu u RH nakon 2010.)
 4. Zadužnicu na novčani iznos od 10 000.00 € koju je u svojstvu glavnog dužnika potpisao sam Student, a u svojstvu jamca – platca treća osoba, koju je PAR dužan prethodno odobriti
 5. Kandidati koji su završili srednju školu izvan Hrvatske donose Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
 6. Rodni list (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 7. Domovnica (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 8. Dvije fotografije veličine 4×6 cm
Ispunjavanje upisnog lista i potpis ugovora o obrazovanju

Nakon donošenja dokumentacije ispunjava se Upisni list kojega dobijete (i ispunjavate) u Evidenciji studija, a potpisom Ugovora o obrazovanju postajete student Veleučilišta PAR.

Prilikom upisa potrebno je podmiriti trošak upisnine u iznosu od 300,00 € i prvu ratu školarine (ukoliko se školarina uplaćuje obročno) ili cijeli iznos školarine (ukoliko se školarina plaća jednokratno). Upisnina za prvu akademsku godinu iznosi 300,00 €, a upisnina za sve naredne akademske godine studija iznosi 300,00 €.

Školarina i troškovi upisnine uplaćuju se na jedan od sljedećih transakcijskih računa Veleučilišta PAR:

Zagrebačka banka
IBAN: HR5623600001102314249

Erste&Steiermärkische Bank
IBAN: HR0924020061100660612

1. Jednokratno plaćanje gotovinskom uplatom

– 4.000,00 € (najkasnije osam (8) dana od dana upisa)

2. Obročno plaćanje u 2 ili 4 rate

2a) plaćanje školarine u 2 rate = 4.200,00 €

 • prva rata se plaća tijekom upisa, a druga najkasnije do kraja zimskog semestra

2b) plaćanje školarine u 4 rate = 4.200,00 €

 • prva rata se plaća tijekom upisa, druga najkasnije do kraja zimskog semestra, treća do 30. ožujka, a četvrta do 30. lipnja

3. Obročno plaćanje u 6 ili 10 rata

3a) plaćanje školarine u 6 rata =4.500,00 €

 • prva rata se plaća tijekom upisa, druga najkasnije do 30. listopada, treća do 30. prosinca, četvrta do 28. veljače, peta do 30. travnja, a posljednja, šesta, najkasnije do 30. lipnja.

3b) plaćanje školarine u 10 rata = 4.500,00 €

 • prva rata se plaća tijekom upisa, a preostale rate prvog dana u mjesecu tijekom sljedećih devet mjeseci računajući od dana upisa

4 .Plaćanje putem studentskog kredita

– 4.500,00 €

Nastava se izvodi isključivo u poslijepodnevnim terminima.
Izvanredni studij ustrojen je tako da su studentima omogućeni izvanredni rokovi polaganja ispita te individualne konzultacije uz mentorstvo, a nastavni materijali su dostupni na web stranici preko sustava Moodle.

Popis kolegija stručnog prijediplomskog studija

(SIU 1) Primjenjivati temeljna ekonomska znanja:
– Povezivati temeljna mikroekonomska i makroekonomska načela pri interpretaciji ekonomskih model.
– Objasniti suvremene matematičke i statističke metode za empirijsko testiranje teorijskih ekonomskih modela.
– Izrađivati stručne radove uz uvažavanje etičkih načela.
– Pravilno primijeniti stečena teorijska znanja u svakodnevnoj poslovnoj praksi.

(SIU 2) Organizirati i pratiti procese u poslovnom upravljanju:
– Protumačiti pravne akte i važeću legislativu u suvremenom poslovanju.
– Izraditi analize poslovanja manjeg stupnja složenosti na temelju financijskih izvještaja.
– Primijeniti znanja iz poslovne logistike za poslovanje poduzeća u suvremenim tržišnim uvjetima.
– Interpretirati financijsko poslovanje kroz analizu financijskih izvještaja i pokazatelja u poslovnom upravljanju.
– Primijeniti znanja iz područja organizacije i upravljanja poslovnim procesima te leadership-a.
– Koristiti se suvremenim tehnikama vanjsko trgovinskog poslovanja.
– Identificirati potrebe i ponudu ljudskih potencijala za ostvarivanje organizacijskih ciljeva.

(SIU 3) Poslovno komunicirati u domaćim i međunarodnim okruženjima:
– Demonstrirati primjerene obrasce poslovne kulture i etičkog ponašanja.
– Komunicirati usmenim i/ili pisanim putem koristeći se stručnom terminologijom u poslovnom upravljanju.
– Koristiti se poslovnim stranim jezikom u usmenoj i pisanoj komunikaciji.
– Razviti interkulturalnu svijest o poslovanju u međunarodnom okruženju.
– Prepoznati značaj zdravog životnog stila i fizičke aktivnosti za profesionalni razvoj.

(SIU 4) Izrađivati marketinške planove i poslovne projekte:
– Sudjelovati u razradi marketinškog mix-a i svih elemenata istraživanja tržišta pri plasmanu novog proizvoda i/ili usluge.
– Razviti inicijativnost i poduzetnost pri razvoju novih poslovnih ideja.
– Pripremiti poslovni plan sa svim pripadajućim elementima za malo i/ili srednje poduzeće.
– Izraditi projektnu prijavu za fondove i/ili programe Europske unije.
– Identificirati mogućnosti poslovanja u EU te financiranja projekata iz EU fondova i programa.

(SIU 5) Razvijati poslovne ideje uz primjenu suvremene digitalne i informacijsko-komunikacijske tehnologije:
– Prepoznati nove poslovne prilike temeljene na jačanju i podizanju svijesti o primjeni održivog razvoja u poslovanju.
– Primijeniti informacijsko-komunikacijske tehnologije i softverska rješenja u poslovnom upravljanju.

Opći ciljevi programa stručnog prijediplomskog studija Poslovno upravljanje (na razini HKO 6) su:

 1. Osigurati sustavno, kvalitetno obrazovanje u području poslovnog upravljanja;
 2. Osigurati studijski program usklađen s Bolonjskim procesom koji će studentima omogućiti stjecanje specifičnih upravljačkih kompetencija za rad u suvremenom poslovnom okruženju;
 3. Omogućiti razvoj vlastitog razumijevanja ekonomskih načela u struci;
 4. Omogućiti razvoj kritičkog mišljenja, kreativnosti i poduzetničkog razmišljanja;
 5. Omogućiti razvoj sposobnosti timskog rada te profesionalne i etičke odgovornosti u struci;
 6. Potaknuti istraživački rad i stjecanje međunarodnog iskustva neophodnih za rad u suvremenom poslovnom okruženju.

Stručni prijediplomski studij Poslovno upravljanje daje naglasak na stjecanje ekonomskih i menadžerskih kompetencija kao i primjenu znanja iz poslovnog upravljanja u suvremenim tržišnim uvjetima.

Ispuni obrazac i naš tim će te kontaktirati.

Skip to content