STRUČNI DIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNO UPRAVLJANJE, SMJER:​

Upravljanje financijama

 • 2 godine
 • 4 semestara
 • 120 ECTS-a
 • Po završetku studija stječe se titula magistar/magistra ekonomije (mag.oec.)

Zašto studirati na PAR-u

STRUČNI DIPLOMSKI STUDIJ

 • Rad u malim grupama
 • Mentorski pristup i konzultativna nastava
 • Pristupačnost profesora i osoblja
 • Fleksibilnost za zaposlene i sportaše
 • Stjecanje radnog iskustva prije izlaska na tržište rada
 • Stjecanje vještina i znanja koja su tražena u realnom sektoru
 • Stjecanje stručnih znanja, socijalnih kompetencija i kompetencija vođenja
 • Osposobljavanje za samostalno obavljanje poslova u tvrtkama te preuzimanje odgovornih funkcija
 • Stručna praksa

Stručni diplomski studij Poslovno upravljanje temelji se na stjecanju kompetencija primjenjivih u menadžerskoj praksi poput razvoja kritičnog mišljenja, vođenja i timskog rada, generiranja novih poslovnih ideja, primjene digitalnih alata te komunikacijskih vještina u svakodnevnom poslovanju.

Odabirom usmjerenja Upravljanje malim i srednjim poduzećimaUpravljanje financijama ili Upravljanje u sportu, studenti se na drugoj godini studija fokusiraju na stjecanje specifičnih kompetencija za određeno područje poslovanja.

Smjer Upravljanje financijama omogućuje stjecanje kompetencija u području poslovnih financija i kontrolinga kako bi pripremio buduće financijske menadžere za poslovne izazove.

Pravo upisa imaju pristupnici sa završenim stručnim ili sveučilišni prijediplomskim studijem ili stečenom višom/visokom stručnom spremom izjednačenom sa stručnim nazivom „prvostupnik ili prvostupnica“ (najmanje 180 ECTS), uz naznaku struke.

Veleučilište PAR zadržava pravo provjere osnovnih i transverzalnih vještina svih prijavljenih pristupnika.

Izravnom upisu mogu pristupiti:

 • Prvostupnici studijskih programa iz područja društvenih znanosti.
 • Prvostupnici studijskih programa iz drugih područja uz polaganje razlikovnog/ih kolegija.
 • Prvostupnici studijskih programa iz drugih područja uz uvjet da su u radnom odnosu najmanje dvije godine u struci vezanoj za smjer stručnog diplomskog studija koji upisuju.
Dokumentacija potrebna za upis:
 1. Preslika obje strane osobne iskaznice s jasno vidljivom fotografijom studenta
 2. Diploma fakulteta/visoke škole (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 3. Potvrda o položenoj državnoj maturi (za kandidate koji su završili srednju školu u RH nakon 2010.)
 4. Zadužnicu na novčani iznos od 10 000.00 € koju je u svojstvu glavnog dužnika potpisao sam Student, a u svojstvu jamca – platca treća osoba, koju je PAR dužan prethodno odobriti
 5. Rodni list (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 6. Domovnica (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika)
 7. Dvije fotografije veličine 4×6 cm
Ispunjavanje upisnog lista i potpis ugovora o obrazovanju

Nakon donošenja dokumentacije ispunjava se Upisni list kojega dobijete (i ispunjavate) u Evidenciji studija, a potpisom Ugovora o obrazovanju postajete student Veleučilišta PAR.

Prilikom upisa potrebno je podmiriti trošak upisnine u iznosu od 300,00 € i prvu ratu školarine (ukoliko se školarina uplaćuje obročno) ili cijeli iznos školarine (ukoliko se školarina plaća jednokratno). Upisnina za prvu akademsku godinu iznosi 300,00 €, a upisnina za sve naredne akademske godine studija iznosi 300,00 €.

Školarina i troškovi upisnine uplaćuju se na jedan od sljedećih transakcijskih računa Veleučilišta PAR:

Zagrebačka banka
IBAN: HR5623600001102314249

Erste&Steiermärkische Bank
IBAN: HR0924020061100660612

1. Jednokratno plaćanje gotovinskom uplatom

– 4.000,00 € (najkasnije osam (8) dana od dana upisa)

2. Obročno plaćanje u 2 ili 4 rate

2a) plaćanje školarine u 2 rate = 4.200,00 €

 • prva rata se plaća tijekom upisa, a druga najkasnije do kraja zimskog semestra

2b) plaćanje školarine u 4 rate = 4.200,00 €

 • prva rata se plaća tijekom upisa, druga najkasnije do kraja zimskog semestra, treća do 30. ožujka, a četvrta do 30. lipnja

3. Obročno plaćanje u 6 ili 10 rata

3a) plaćanje školarine u 6 rata =4.500,00 €

 • prva rata se plaća tijekom upisa, druga najkasnije do 30. listopada, treća do 30. prosinca, četvrta do 28. veljače, peta do 30. travnja, a posljednja, šesta, najkasnije do 30. lipnja.

3b) plaćanje školarine u 10 rata = 4.500,00 €

 • prva rata se plaća tijekom upisa, a preostale rate prvog dana u mjesecu tijekom sljedećih devet mjeseci računajući od dana upisa

4 .Plaćanje putem studentskog kredita

– 4.500,00 €

Studenti imaju mogućnost na studiju izabrati usmjerenje. U 3. semestru studenti biraju jedan od tri ponuđena smjera:

 • Upravljanje financijama
 • Upravljanje malim i srednjim poduzećima
 • Upravljanje u sportu

Nastava na diplomskom studiju izvodi se u pravilu petkom u popodnevnim te subotom u jutarnjim satima, a kolegiji se slušaju i polažu u turnusima.

Popis kolegija stručnog diplomskog studija

– Donositi pravilne financijske odluke na temelju suvremenih tehnika i metoda financijske analize i evaluacije
– Predlagati rješenja problema koji se pojavljuju u okviru radne organizacije
– Izraditi strateški marketing plan za poslovni subjekt
– Kreirati, nadgledati i provoditi projekte u organizaciji te upravljati cjelokupnim projektnim ciklusom
– Integrirati elemente digitalne ekonomije u poslovanju poslovnih subjekata
– Implementacija inovativnih koncepata u stvaranje dodane vrijednosti
– Kritički prosuđivati ispravnost različitih vrsta ugovora koji se pojavljuju u poslovanju poslovnih subjekata
– Koristiti kvantitativne metode u području poslovnog odlučivanja poslovnih subjekata
– Upravljati heterogenim timovima poštujući poslovnu etiku
– Upravljati poslovnim procesima u organizaciji
– Komunicirati, prezentirati i pregovarati u poslovnoj organizaciji
– Izrađivati specijalizirane stručne radove uz poštivanje akademskih i etičkih načela
– Primjenjivati stečena teorijska i praktična znanja u poslovnom okruženju
– Upravljati poslovnim financijama i kontrolirati poslovne procese
– Provoditi složene poslovne operacije uz adekvatnu primjenu računovodstvenih alata i tehnika
– Primjenjivati informacijske sustave za potporu odlučivanju
– Upravljati procesom izrade financijskih analiza za planiranje i provedbu investicijskih projekata
– Izrađivati strategije za rješavanje kriznih situacija u poslovnom kontekstu primjenjujući načela poslovne etike

Opće kompetencije​

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje, student će steći sljedeće opće kompetencije:

 • Donositi pravilne financijske odluke na temelju suvremenih tehnika i metoda financijske analize i evaluacije
 • Predlagati rješenja problema koji se pojavljuju u okviru radne organizacije
 • Upravljati heterogenim timovima, osiguravajući efikasnost visokom radnom etikom te obnašati dužnosti rukovodećih pozicija u organizaciji
 • Izraditi strateški marketing plan za malo i srednje poduzeće
 • Kreirati, nadgledati i provoditi projekte u organizaciji te upravljati cjelokupnim projektnim ciklusom
 • Integrirati elemente digitalne ekonomije u poslovanje malih i srednjih poduzeća 
 • Kritički prosuđivati ispravnost različitih vrsta ugovora koji se pojavljuju u poslovanju malih i srednjih poduzeća
 • Koristiti kvantitativne metode u području poslovnog odlučivanja malih i srednjih poduzeća

Nastavno na opće kompetencije, student će steći specifične kompetencije s obzirom na odabrano usmjerenje tijekom studija. U skladu s time, definirane su sljedeće stručne kompetencije po područjima:

Kompetencije upravljanja financijama​

 • Upravljati troškovima na temelju rezultata analize financijskih izvještaja
 • Analizirati financijske izvještaje i izraditi investicijsku studiju za potrebe malog i srednjeg poduzeća
 • Primijeniti stručna znanja o rizicima izvora financijskih sredstava, strukturi i troškovima u poslovnom kontekstu
 • Procijeniti vrijednost malih i srednjih poduzeća i njihovih vrijednosnica 
 • Osigurati likvidnost i solventnost mikro, malih i srednjih poduzeća
 • Samostalno donositi odluke vezane za financijsko upravljanje mikro, malim i srednjim poduzećima temeljem financijskih i/ili investicijskih kriterija
 • Unaprijediti poslovni sustav, s naglaskom na financijske aspekte upravljanja
 • Formulirati strategiju za rješavanje kriznih situacija u poslovnom kontekstu

Opći ciljevi programa stručnog diplomskog studija Poslovno upravljanje smjer Upravljanje financijama (na razini HKO 7) su:

 1. Osigurati sustavno, kvalitetno obrazovanje na diplomskoj razini u području upravljanja poslovnim financijama;
 2. Omogućiti stjecanje specifičnih specijalističkih vještina i znanja neophodnih za provođenje složenih poslovnih operacija i upravljanje organizacijskim promjenama u organizaciji;
 3. Potaknuti specijalizaciju, mobilnost i istraživački u cilju stjecanja praktičnih vještina i znanja neophodnih za upravljanje financijama u suvremenom poslovnom okruženju.

Ispuni obrazac i naš tim će te kontaktirati.

Skip to content